• DESEMBUSSOS DE CANONADES I NETEJA D'ALTA PRESSIÓ

 • OLOTNET / EL MILLOR SERVEI, LA MILLOR SOLUCIÓ

  broken image

  Necessiteu netejar una claveguera, canonada o pou? A Olot Net oferim solucions completes amb un servei eficient i ràpid a tota la província de Girona, que inclou el desembussament de canonades i neteja de canals, col·lectors, clavegueres, pous i més.

   

  Estem especialitzats en serveis de desembussament urgent durant tot l'any, només cal que contacteu amb nosaltres, estem disponibles les 24 hores del dia durant tot l'any.

 • OLOTNET / EL MILLOR SERVEI, LA MILLOR SOLUCIÓ

  broken image

  Disposem de diferents equips de filmació i inspecció amb càmera TV per a:

   

  - Inspeccionar el clavegueram per localitzar i detectar amb màxima precisió tota mena d'anomalies. Es lliura la filmació al client juntament amb l'informe tècnic personalitzat amb les incidències.

   

  - Accedir a canals, registres i canonades de mida petita.

   

  A més, oferim el servei de detector amb sonda per a una localització òptima.

   

 • broken image
  broken image

   

  SEMPRE AL SEU SERVEI

  SERVEI 24 H. / 365 DIES L’ANY

  A TOTA LA PROVINCIA DE GIRONA

  CONTACTE

  C/ Puntia, 4 / Poligon Industrial Begudà
  17857 Sant Joan les Fonts (Girona)

   

  972 27 14 87

  630 03 85 83

   

  info@olotnet.cat

×
Políticas de Privacidad
PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

A L'EMPRESA treballem per garantir la privadesa en el tractament de les vostres dades personals. Per això, hem revisat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten o es relacionen amb nosaltres:

   Responsable del tractament
   Finalitats del tractament de dades
   Durada del tractament de dades
   Legitimació per al tractament de dades
   Comunicació de dades
   Drets dels interessats
   Dades de tercers
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
L'interessat que faciliti a L'EMPRESA dades de caràcter personal a través d'aquest web o per altres vies com ara el correu electrònic o les xarxes socials queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:
SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, S.L.
CIF: B-17667932
Domicili social: Puntia, Poligon Industrial de Beguda, 17857 SANT JOAN LES FONTS (GIRONA)
Telèfons: 972 27 14 87
Correu electrònic: info@olotnet.com

FINS DEL TRACTAMENT DE DADES:
El tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les facilita o relaciona amb nosaltres:
Contactar amb el remitent d'una informació o comunicació, donar resposta a una sol·licitud, petició o consulta i gestionar-ne el seguiment si és el cas.
Gestionar, si escau, una comanda o encàrrec i/o dur a terme el servei contractat per l'usuari, així com la seva facturació i cobrament.
Gestionar i supervisar la cartera de clients.
Gestionar, si escau, el procés de registre de l'usuari a la nostra web.
Informar dels nostres productes i serveis.
 
DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES:
Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis, així com la gestió de la cartera de clients, es conservaran durant el temps de vigència del contracte, servei o relació comercial. Un cop finalitzada la relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta i durant el temps posterior necessari per al seu seguiment i supervisió, si escau.

Les dades relatives al registre com a usuari de la web i les relatives als productes i serveis seran conservades indefinidament fins que, si escau, l'usuari ens manifesti la voluntat de suprimir-les.
 
LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES:
La base legal per al tractament de les dades és lexecució de la prestació del servei corresponent.

La informació de productes i serveis té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als clients la contractació de productes i/o serveis així com aconseguir la seva fidelització. Aquest interès legítim està reconegut per la normativa legal aplicable, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que permet expressament el tractament sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, recordem als usuaris que tenen dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política de Privadesa.

La base de l'enviament de comunicacions i informacions comercials als usuaris no clients és el consentiment sol·licitat i es pot revocar en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà en cap cas lexecució de contractes, comandes o serveis sol·licitats, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat concreta realitzats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment shagi revocat.
 
COMUNICACIÓ DE DADES:
Les dades seran comunicades a les següents persones i entitats:
A les entitats financeres a través de les quals es fa la gestió de cobraments i pagaments.

A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats legalment previstes.

Si escau, els col·laboradors de L'EMPRESA per tal de gestionar els nostres productes i serveis quan sigui necessari.
 
DRETS DELS INTERESSATS:
Qualsevol persona que ens faciliti les seves dades té els drets següents:
Obtenir confirmació sobre si estem tractant dades que us afecten. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o facilitats.

En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es poden oposar al tractament de les seves dades. Si han prestat el consentiment per a alguna finalitat específica, tenen dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte quan tinguem motius legítims o per a lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats es podran exercir adreçant-se a la Direcció de l'Empresa a través dels mitjans de contacte que figuren a l'apartat de Responsable del tractament d'aquesta Política de Privadesa.
 
DADES DE TERCERS:
Si ens faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d'informar-vos prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en les condicions establertes en aquest precepte.
×
Términos y Condiciones
AVÍS LEGAL i CONDICIONS D'ÚS

D'acord amb la Llei 34/2002, s'informa que el domini www.olotnet.cat és propietat de: SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, S.L. en endavant L'EMPRESA
CIF: B-17667932
Domicili social: Puntia, Poligon Industrial de Beguda, 17857 SANT JOAN LES FONTS (GIRONA)
Telèfons: 972 27 14 87
Correu electrònic: info@olotnet.com
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserits per L'EMPRESA en aquesta pàgina web pertanyen a L'EMPRESA, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

En cap cas l'accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part del titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expressa de L'EMPRESA, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol un altre acte dexplotació del lloc web.
 
ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB:
Tant l'accés al lloc web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho fa.
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, els termes i les polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als establerts aquí, lesius dels drets i interessos de L'EMPRESA, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir-ne la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

L'EMPRESA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o els fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per L'EMPRESA a través del vostre lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.
 
ENLLAÇOS DE TERCERS:
En cas que L'EMPRESA inclogui al seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament amb la intenció de fer-ne difusió. L'EMPRESA no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a què es tingui accés des d'aquest lloc web, pàgines a què l'interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.
De la mateixa manera, tampoc no es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment a L'EMPRESA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot allò descrit anteriorment.
 
XARXES SOCIALS:
L'EMPRESA pot ser present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de L'EMPRESA es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

L'EMPRESA tractarà les vostres dades per tal d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de L'EMPRESA així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin
activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que L'EMPRESA consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial .

Tot i això, L'EMPRESA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.
 
MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS:
L'EMPRESA es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part del usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de lexistència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.
  Todos los artículos
  ×