TRANSPORT DE RESIDUS

Disposem de camions autoritzats per al transport de residus perillosos i no perillosos.

Especialistes en transport amb cisterna d'hidrocarburs, olis vegetals, etc.

Amb flota de camions portacontenidors i banyera per al transport de residus pastosos, granulats o terrosos, llots de depuradora, residus provinents d'indústries alimentàries i residus fecals.