La millor manera de transportar residus i runes

Transportar residus i enderrocs és un treball especialitzat que realitzen certes empreses de transport. Són equips professionals que poden dur a terme una tasca específica que permet que aquests materials de demolició es gestionin correctament: ser traslladats fins a un punt de reutilització, proporcionar un tractament i fomentar-ne el reciclatge.

En aquesta oportunitat, volem explicar-te la millor manera de transportar residus i runes, un material que es genera en obres de construcció.

Primer pas per transportar residus i enderrocs: la seva classificació

El transport de residus en general, i les restes o enderrocs de la construcció, està regulat pel Decret 152/2017 de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest decret, els residus de la construcció es classificaran en diferents categories per a la gestió adequada. Aquesta classificació inclou materials com formigó, asfalt, fustes, metalls, vidre, ceràmica i plàstics.

Segon pas: seguir els criteris establerts per al transport de residus i enderrocs

També t'interessa saber que la normativa estableix els criteris per a l'emmagatzematge, el transport i el tractament dels residus. L'objectiu és la seva valorització i sureutilització, reduint així la seva eliminació a abocadors. Actualment és imprescindible i obligat promoure una gestió sostenible dels residus de la construcció.

Tercer pas: el registre per transportar residus i runes

Els residus s'han de transportar en vehicles autoritzats i correctament identificats, complint els requisits de seguretat i medi ambientals. Es fomenta l'agrupació de càrregues per optimitzar els desplaçaments i minimitzar limpacte ambiental. A més, s'exigeix portar un registre dels transports realitzats, incloent-hi dades com la quantitat de residus, l'origen i la destinació, per a un control adequat.

Si heu de traslladar residus d'aquest tipus, els professionals del transport de residus, desembussos de canonades o manteniment i neteja tècnica, us ajudaran. En aquest sentit, els seus coneixements i els mitjans amb què ho compten ho faran tot molt més senzill.

Quart pas: proporcionar un transport sostenible i triar rutes preferents

Les empreses especialitzades en transport de residus han d'obtenir una autorització específica i els vehicles han d'estar identificats degudament. Fixa't que també es promou la utilització de mitjans de transport sostenibles i s'estableixen rutes preferents per minimitzar les distàncies recorregudes.

A més, s'apliquen mesures de seguretat durant el transport i se'n fa un seguiment per assegurar el compliment de la normativa vigent.

Finalment: la traçabilitat i el control del residu de construcció

També és important que tinguis en compte la traçabilitat i el control del residu de construcció o demolició. Els vehicles encarregats del transport han de complir requisits tècnics i administratius específics, i els conductors han de tenir la formació adequada. En aquest sentit, des de l‟Administració es fomenta l‟ús d‟infraestructures que redueixin la congestió i les emissions.

A més, es promou la descàrrega directa en plantes de tractament, i s'exigeix la documentació pertinent que acrediti la legalitat i l'origen dels residus transportats.

El transport de residus i l'Agència de Residus de Catalunya

L'organisme que regula aquesta tasca de transport, reciclatge i reutilització de la runa és l'Agència de Residus de Catalunya. Tant els protocols com els permisos, certificats o registres es gestionen des d'aquest organisme. Així mateix, les empreses que et poden ajudar amb el trasllat d'aquests o altres residus estan registrades i compten amb les autoritzacions necessàries.

Si necessites transportar residus i enderrocs, no dubtis en contactar amb nosaltres. Som OLOT-NET i ens trobaràs a les nostres instal·lacions a Olot, Girona. Ens posarem en marxa de seguida per solucionar el transport de residus d'obra.